Blue-White Ladies’ Weblog

 • Blogroll

  • Blue-White Ladies
  • Coltul Ultra’
  • Drepturile Suporterilor
  • Eroii nu mor niciodata
  • NU VOM RENUNTA
  • Romanian Ultras
  • Romanism.net

Legea privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

Posted by Dodo on January 31, 2008

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) competitie sportivă – întrecere sportivă organizată pe ramuri de sport, între mai multe echipe sau concurenti independenti, pe baza unui regulament si a unui program, având drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a competitorilor în clasamentul final;

b) joc sportiv – întrecere sportivă desfăsurată în cadrul sau în afara unei competitii sportive, care poate avea caracter oficial sau amical, intern ori international si se dispută pe baza unui regulament, având drept scop stabilirea unui învingător;

c) organizator de competitii sportive – structură sportivă, legal constituită si recunoscută oficial, care are dreptul de a organiza competitii sportive;

d) organizator de jocuri sportive – structură sportivă, legal constituită si recunoscută oficial, care organizează jocuri sportive, desfăsurate fie în cadrul unei competitii sportive oficiale, fie separat, în cadrul unor întreceri sportive cu caracter amical;

e) oficial – persoană care reprezintă o autoritate, membru al unei comisii, arbitru, observator, antrenor, preparator fizic, responsabil tehnic, medical ori administrativ din cadrul federatiilor, ligilor, asociatiilor judetene si cluburilor, acreditată sau, după caz, autorizată în functia ori pozitia pe care o detine;

f) grad de risc al competitiei sau al jocului sportiv – nivelul posibilitătii producerii unor fapte îndreptate împotriva ordinii si sigurantei publice, cu ocazia desfăsurării competitiei sau a jocului sportiv;

g) evacuare a participantilor – ansamblul măsurilor imperative desfăsurate de către structurile de ordine pentru scoaterea, în mod organizat, din locul de desfăsurare a competitiei sau a jocului sportiv, a unui spectator, a unui grup de spectatori sau a tuturor participantilor;

h) stare vădită de ebrietate – consecintă a consumului de băuturi alcoolice asupra comportamentului unei persoane, manifestată prin vorbire incoerentă, mers sinuos si dificultăti de orientare temporal – spatială, precum si prin mirosul specific de alcool, emanat de către persoana în cauză;

i) control corporal preventiv si al bagajelor – verificarea sumară a tinutei vestimentare si a bagajelor participantilor, în scopul prevenirii introducerii în locurile de desfăsurare a competitiei sau a jocului sportiv a obiectelor si materialelor interzise la detinere;

j) interzicere a accesului sau a participării la unele competitii sau jocuri sportive – măsură de sigurantă, inclusiv provizorie, dispusă de instanta de judecată sau de către procuror, ori sanctiune contraventională complementară, dispusă de către agentul constatator, prin care se impune unei persoane interzicerea accesului/participării la unele competitii sau jocuri sportive, desfăsurate în tară ori în străinătate, de genul celor la care aceasta a săvârsit fapte de natură contraventională sau penală;

k) bază sportivă – totalitatea terenurilor, spatiilor, instalatiilor si constructiilor special amenajate în vederea organizării si desfăsurării de competitii sportive, jocuri sportive si alte activităti de educatie fizică si sport;

l) arenă sportivă – spatiul care cuprinde terenul de sport unde se desfăsoară competitia sau jocul sportiv, precum si tribunele pentru spectatori;

m) zonă imediată locului de desfăsurare a competitiilor sportive – spatiul cuprins între aliniamentul punctelor unde se efectuează controlul documentelor de acces si limita exterioară a bazei sportive;

n) zonă apropiată locului de desfăsurare a competitiilor sportive – spatiul situat dincolo de limita exterioară a zonei imediate, care cuprinde si străzile adiacente bazei sportive;

o) comandant al fortelor de ordine – seful efectivelor de jandarmi care execută misiunea de asigurare si restabilire a ordinii publice;

p) sef al dispozitivului de ordine si sigurantă – persoană desemnată din cadrul societătii specializate de protectie si pază,care organizează, coordonează si conduce activitatea desfăsurată de către personalul societătii pentru asigurarea ordinii si sigurantei în interiorul arenei sportive;

r) responsabil de ordine si sigurantă – persoană anume desemnată de către organizator, care asigură coordonarea dispozitivului realizat de către personalul de ordine si sigurantă si relationarea cu fortele de ordine si cu reprezentantii celorlalte autorităti si institutii care concură la desfăsurarea în bune conditii a competitiei sau a jocului sportiv;

s) monitor de securitate – persoană anume desemnată din cadrul unitătii de jandarmi, care are responsabilitatea de a supraveghea comportamentul si actiunile suporterilor unui club din zona de competentă, precum si relationarea acestora cu fortele de ordine;

s) ofiter de informare – persoană anume desemnată din cadrul unitătii de jandarmi, care are ca atributii relationarea dintre aceasta si un club din zona de responsabilitate, consilierea responsabilului de ordine si sigurantă al clubului pe probleme de securitate si gestionarea datelor si informatiilor referitoare la comportamentul sustinătorilor clubului respectiv;

t) punct de comandă – spatiu special amenajat si dotat, destinat activitătilor de conducere si coordonare a măsurilor de asigurare si restabilire a ordinii publice, care permite o bună vizibilitate asupra terenului de joc si tribunelor;

t) punct national de informare pentru manifestări sportive – structură centrală în cadrul Jandarmeriei Române, care asigură schimbul de date si informatii în vederea realizării cooperării politienesti nationale si internationale cu privire la manifestările sportive.

Art. 2. – Organizatorii competitiilor si jocurilor sportive si fortele de ordine angrenate au obligatia de a asigura protectia si siguranta spectatorilor, sportivilor si oficialilor si de a lua măsuri pentru prevenirea si înlăturarea oricăror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire/defluire si în interiorul arenelor sportive, înainte, pe timpul si după terminarea competitiei sau a jocului sportiv.

Art. 3. – (1) Mentinerea ordinii publice pe traseele de deplasare către bazele sportive, în localităti sau în afara acestora, până la limita exterioară zonei apropiate, se realizează în mod nemijlocit de către organele de politie competente teritorial.

(2) Unitătile de jandarmi vor informa organele de politie cu privire la traseele de deplasare ale echipelor si suporterilor.

Art. 4. – (1) Asigurarea ordinii publice în zona apropiată si imediată a bazelor sportive si în alte locuri destinate desfăsurării competitiilor si jocurilor sportive cu grad de risc se realizează în mod nemijlocit de către structurile de jandarmi competente teritorial.

(2) În situatii expres determinate, prevăzute în planul de actiune întocmit în acest sens de către unitatea de jandarmi, asigurarea ordinii publice în anumite locuri publice dispuse în afara zonei apropiate se va realiza de către structurile de jandarmi competente teritorial.

(3) Locurile dispuse în afara zonei apropiate sunt pietele, căile publice ori alte locuri unde există posibilitatea ca grupurile de suporteri adversi să se întâlnească si să tulbure ordinea si siguranta publică.

Art. 5. – (1) Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine si sigurantă în interiorul arenelor sportive revine organizatorului, care poate încheia în acest sens contracte de prestări de servicii, în conditiile legii, cu societăti specializate de protectie si pază.

(2) Asigurarea ordinii si sigurantei participantilor în interiorul arenelor sportive în care se desfăsoară competitii sau jocuri sportive cu grad scăzut de risc se poate face de către organizator cu personal propriu.

(3) Organizatorul stabileste toate măsurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea unei circulatii fluente pe căile de acces, asigurarea unor căi de evacuare a spectatorilor în cazuri deosebite, în conditii de sigurantă si timp optim, si pentru mentinerea în stare de functionare a tuturor instalatiilor specifice.

(4) Măsurile stabilite de organizator pentru asigurarea ordinii si sigurantei participantilor în interiorul arenelor sportive se înscriu în planul de actiune al societătii specializate de protectie si pază care prestează serviciul contractat. În acest sens, responsabilul de ordine si sigurantă al organizatorului solicită ofiterului de informare date si informatii de interes operativprivind suporterii care vor participa la jocul sportiv.

(5) Planul de actiune este aprobat, în toate situatiile, de către comandantul structurii de jandarmi competente teritorial.

(6) Fiecare unitate de jandarmi desemnează un ofiter de informare, însărcinat cu stabilirea contactelor de lucru cu oficialii cluburilor sportive din zona de responsabilitate.

(7) Monitorii de securitate supraveghează comportamentul spectatorilor, atât pe traseele de afluire/defluire spre/de la baza sportivă, cât si în interiorul acesteia, inclusiv prin efectuarea de înregistrări video si fotografii operative în scopul identificării persoanelor care săvârsesc fapte antisociale. Acestea, precum si înregistrările video efectuate în conditiile art. 10 alin. (1) lit. h) constituie mijloace de probă pentru solutionarea cauzelor de natură penală sau contraventională.

(8) În situatia desfăsurării unor competitii sau jocuri sportive într-o altă localitate decât cea în care îsi are sediul clubul, responsabilul de ordine si sigurantă, după consultarea prealabilă a reprezentantilor grupurilor de suporteri, are obligatia de a transmite ofiterului de informare toate detaliile referitoare la deplasarea echipei, a oficialilor si a jurnalistilor acreditati, prin indicarea coordonatelor orare ale deplasării, a mijloacelor de transport folosite, a locurilor de cazare si a programului pentru perioada de sedere în localitatea de disputare a competitiei sau a jocului sportiv, precum si numărul de bilete achizitionate de către suporterii proprii, identitatea acestora, deplasarea suporterilor si indicarea agentiilor de turism care organizează călătoria, coordonatele orare si itinerarul de deplasare al acestora, mijloacele de transport folosite si locurile de cazare.

(9) Unitatea de jandarmi al cărei comandant a aprobat planul de actiune are obligatia de a verifica modul de aplicare a prevederilor stabilite în acesta.

Art. 6. – (1) Responsabilul de ordine si sigurantă, comandantul fortelor de ordine, seful dispozitivului de ordine si sigurantă, reprezentantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă, un reprezentant al serviciului de ambulantă, delegat la manifestarea sportivă, precum si prefectul ori reprezentantul său, în cazul în care prezenta acestuia este necesară, îsi desfăsoară activitatea în punctul de comandă, urmărind derularea în bune conditii a competitiei sau a jocului sportiv.

(2) În vederea stabilirii unor practici unitare la nivel national privind activitatea responsabililor de ordine si sigurantă, precum si instruirea de specialitate a acestora, federatiile sportive de specialitate si ligile profesioniste desemnează în structura proprie un responsabil de ordine si sigurantă, care coordonează această activitate.

(3) Elaborarea metodologiilor de instruire a responsabililor de ordine si sigurantă se face de federatiile sportive, cu sprijinul de specialitate al Jandarmeriei Române.

Art. 7. – (1) După declararea competitiei sau a jocului sportiv, comandantul unitătii de jandarmi competente teritorial împreună cu responsabilul de ordine si sigurantă al organizatorului de joc stabilesc gradul de risc preliminar al jocului, solicitând la nevoie si punctul de vedere al responsabilului de ordine si sigurantă al federatiei de specialitate sau al ligii profesioniste, care se consemnează în toate documentele de organizare.

(2) În situatia desfăsurării unor jocuri sportive cu grad ridicat de risc este necesară prezenta în arena sportivă a prefectului sau a reprezentantului acestuia, precum si a unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria în a cărei circumscriptie se află arena sportivă. Înstiintarea acestora se realizează de către unitatea de jandarmi competentă teritorial.

Art. 8. – (1) Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din initiativa comandantului acestora, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violentă, este pusă în pericol viata sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine si sigurantă sau a celorlalti participanti.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) seful dispozitivului de ordine si sigurantă ia toate măsurile pentru respectarea întocmai de către personalul din subordine a dispozitiilor primite în acest sens de la comandantul fortelor de ordine.

(3) Pentru restabilirea într-un timp cât mai scurt a ordinii publice, atunci când aceasta a fost grav tulburată, la solicitarea comandantului fortelor de ordine sau ca urmare a autosesizării, oficialii responsabili dispun de îndată întreruperea partială sau totală a jocului.

Art. 9. – (1) Evacuarea din arena sportivă a unui grup de participanti, în situatia în care, prin faptele săvârsite de către acestia, se pune în pericol siguranta desfăsurării competitiei sportive, se face, după caz, la dispozitia prefectului sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine si sigurantă al organizatorului, care cere, în scris, interventia fortelor de ordine.

(2) În cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situatii care pun în pericol viata, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reusit restabilirea ordinii publice, comandantul fortelor de ordine poate decide evacuarea partială sau totală a participantilor.

(3) Spectatorul care, în arena sportivă, săvârseste una dintre faptele prevăzute la art. 22 sau una dintre infractiunile prevăzute la art. 31-43 si art. 45 este evacuat, fără a mai putea reveni în arenă până la terminarea jocului sportiv.

(4) Observatorii desemnati de către federatiile sportive de specialitate, de către ligile profesioniste sau de către forurile sportive internationale, organizatoare ale competitiilor conform regulamentelor de organizare si desfăsurare, pot recomanda organizatorului de joc adoptarea unor măsuri specifice pentru asigurarea ordinii si sigurantei în arena sportivă.

CAPITOLUL II

Obligatiile organizatorului de competitii sau de jocuri sportive

Art. 10. – (1) Pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de asigurare a ordinii si sigurantei spectatorilor în arena sportivă, organizatorul de competitii sau de jocuri sportive are următoarele obligatii:

a) să declare jocurile sportive nationale si internationale, cu cel putin 5 zile înainte de data desfăsurării acestora, la unitatea de jandarmi competentă teritorial, care, după stabilirea gradului de risc, înstiintează administratia publică locală despre data desfăsurării competitiei sau jocului sportiv, urmând ca reprezentantii acesteia să dispună măsurile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfăsurarea adunărilor publice, republicată;

b) să stabilească măsurile de asigurare a ordinii si sigurantei participantilor în arena sportivă, transpuse în planul de actiune, care este înaintat pentru aprobare unitătii de jandarmi competente teritorial, cu cel putin 3 zile înainte de data desfăsurării jocului sportiv;

c) să efectueze, prin personalul de ordine si sigurantă si, după caz, cu fortele de ordine, înainte de efectuarea accesului spectatorilor, un control amănuntit al arenei sportive, pentru descoperirea si îndepărtarea oricăror obiecte sau materiale interzise;

d) să asigure arenele sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu publicul;

e) să nu permită folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violentă, la producerea de distrugeri sau la denigrarea imaginii participantilor la competitiile sau jocurile sportive;

f) să nu permită introducerea si folosirea în arena sportivă a unor instalatii de sonorizare, cu exceptia gigafoanelor portabile;

g) să amenajeze si să pună la dispozitia fortelor de ordine un punct de comandă;

h) să asigure înregistrarea si supravegherea video a comportamentului participantilor în arena sportivă si în zona punctelor de acces, pe timpul afluirii si defluirii acestora, precum si pe timpul desfăsurării jocului sportiv, printr-un sistem propriu, conectat în punctul de comandă si deservit de către un tehnician, sub îndrumarea unui reprezentant al fortelor de ordine;

i) să pună la dispozitia fortelor de ordine înregistrarea video efectuată în conditiile lit. h);

j) să afiseze, în locuri vizibile, atentionări asupra faptului că în arena sportivă participantii vor fi supravegheati video;

k) să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă;

l) să se asigure că distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic;

m) să se asigure că punctele de desfacere a băuturilor a căror comercializare este permisă sunt pozitionate la fiecare sector de tribună si peluză;

n) să asigure functionarea instalatiilor de apă curentă si a grupurilor sanitare, care trebuie amplasate astfel încât să nu fie necesară deplasarea suporterilor dintr-un sector în altul;

o) să afiseze lizibil, în locuri vizibile, la portile de acces, regulile ce trebuie respectate la competitiile si jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum si sanctiunile care se aplică în astfel de cazuri;

p) să imprime pe documentele de acces, pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promotionale, care sunt distribuite cu ocazia desfăsurării competitiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum si sanctiunile care se aplică în situatia nerespectării acestor reguli;

r) să interzică afisarea în arena sportivă a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu continut obscen sau care incită la denigrarea tării, la xenofobie, la ură natională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel si la violentă, indiferent pe ce suport ar fi inscriptionate;

s) să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuală pe gardul care delimitează suprafata de joc de tribună sau în orice alte locuri care împiedică fie buna vizibilitate a jocului de către spectatori, fie asigurarea unei interventii oportune, în caz de necesitate;

s) să aducă la cunostintă spectatorilor, la începutul jocului sportiv, precum si în pauzele de joc sau ori de câte ori este nevoie, prin mijloace de comunicare, obligatiile ce le revin pe timpul desfăsurării competitiei sau jocului sportiv, principiile spiritului de fairplay, ale ordinii si disciplinei, precum si mesajele transmise de fortele de ordine;

t) să asigure bariere si împrejmuiri adecvate pentru separarea grupurilor de suporteri si pentru delimitarea terenului de joc, realizate prin constructii rezistente, precum si refacerea acestora în cazul deteriorării, până la organizarea competitiei sau a jocului sportiv următor. Dimensiunile, amplasarea, materialele folosite în confectionare si modul de confectionare sunt stabilite de către federatia de specialitate, după consultarea prealabilă a reprezentantilor Jandarmeriei Române;

t) să asigure amplasarea, la punctele de acces în incinta arenei sportive, a unor dispozitive metalice rotative/turnichete prevăzute cu sistem de contorizare, în vederea efectuării unui control riguros al accesului;

u) în situatia desfăsurării unor jocuri sportive în afara tării, în cadrul unor competitii internationale la care participă si grupuri de suporteri ai clubului român sau ai echipei nationale, acesta sau federatia de specialitate asigură includerea unor ofiteri jandarmi în delegatia oficială, care cooperează cu fortele de ordine din tara respectivă pe linia prevenirii actelor de violentă si a actiunilor necontrolate ale suporterilor;

v) să asigure numerotarea sectoarelor, rândurilor si locurilor destinate spectatorilor, precum si amplasarea de indicatoare pentru îndrumarea acestora spre locurile înscrise pe documentele de acces;

x) să asigure un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor retinute, în urma efectuării controlului corporal preventiv si al bagajelor, în vederea restituirii acestora după terminarea jocului.

(2) Pentru efectuarea accesului spectatorilor în arena sportivă, organizatorul de competitii sau jocuri sportive are următoarele obligatii:

a) să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor si al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale de genul celor prevăzute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r);

b) să nu permită accesul persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de ebrietate sau se află, în mod evident, sub influenta substantelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme si munitii de orice fel, făclii, torte, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru socuri electrice, substante toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cutite, pumnale, sisuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum si al persoanelor care au asupra lor mijloace de publicitate vizuală de genul celor prevăzute la alin. (1) lit. r);

c) să retină obiectele sau materialele prevăzute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r), sesizând fortele de ordine pentru luarea măsurilor legale care se impun;

d) să imprime, pe toate documentele de acces, sectorul, rândul si locul ce urmează a fi ocupat de către spectatori, chiar si când acestea sunt distribuite în mod gratuit;

e) să asigure emiterea si distribuirea abonamentelor către suporteri, urmărind inserarea, pe fiecare abonament în parte, a numelui, prenumelui si a codului numeric personal si a unei fotografii a acestuia, precum si tinerea unei evidente clare a abonatilor, cu respectarea întocmai a dispozitiilor legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal;

f) să controleze distribuirea biletelor, în limita locurilor admise, fără a depăsi 90% din capacitatea arenei sportive;

g) să asigure separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de locuri amplasate în sectoare opuse si directionarea accesului la acestea pe trasee separate;

h) să prezinte, la solicitarea scrisă a unitătii de jandarmi competente teritorial, situatia privind datele personale ale abonatilor proprii, în vederea identificării persoanelor care, cu ocazia desfăsurării competitiilor sau a jocurilor sportive, au săvârsit fapte antisociale;

i) să permită accesul unor efective de jandarmi în tinută civilă în arena sportivă pentru desfăsurarea activitătilor de monitorizare a modului de comportare a spectatorilor;

j) prin reglementări proprii, să stabilească accesul în arena sportivă a reprezentantilor mass-media, precum si accesul acestora pe suprafata de joc sau în zona vestiarelor, comunicând datele de identificare ale ziaristilor acreditati si modelul documentelor de acces eliberate în acest sens, atât societătii specializate de protectie si pază, cât si fortelor de ordine;

k) să permită accesul la competitiile si jocurile sportive cu grad ridicat de risc a minorilor sub 14 ani doar însotiti de o persoană majoră, imprimând pe documentele de acces această prevedere;

l) să emită documente de acces si în situatia în care se permite intrarea gratuită a tuturor spectatorilor sau doar a unor categorii de suporteri.

(3) Agentia Natională pentru Sport, prin ordin al presedintelui acesteia, după consultarea federatiilor sportive de specialitate si a Jandarmeriei Române, stabileste care din obligatiile prevăzute la alin. (1) si (2), aflate în sarcina organizatorului de competitii sau jocuri sportive, sunt impuse acestuia pentru cele desfăsurate în esaloanele inferioare ale competitiilor sau jocurilor sportive, precum si pentru sporturile la care participă un număr redus de spectatori si care, de regulă, nu sunt generatoare de violentă.

(4) Comisiile judetene de actiune împotriva violentei în sport, respectiv a municipiului Bucuresti pot stabili în sarcina organizatorului obligatii suplimentare fată de cele stabilite de federatiile sportive de specialitate, în conditiile în care se constată necesitatea adoptării acestora, pentru anumite jocuri sportive.

Art. 11. – (1) Înainte de începerea fiecărui sezon competitional, toate arenele în incinta cărora se desfăsoară competitii sportive cu grad de risc sunt supuse unei verificări din punctul de vedere al respectării conditiilor de sigurantă.

(2) Verificarea se efectuează de o comisie care are în componentă un reprezentant al directiei judetene pentru sport, un reprezentant al unitătii de jandarmi competente teritorial, un reprezentant al organizatorului competitiei si responsabilul de ordine si sigurantă al organizatorului de joc.

(3) Comisia stabileste si locul de dispunere în arena sportivă a suporterilor echipei-oaspete, loc ce va rămâne neschimbat pe toată durata desfăsurării competitiei.

(4) În situatia în care comisia prevăzută la alin. (2) constată că nu sunt îndeplinite normele pentru desfăsurarea în conditii de sigurantă a jocurilor sportive, poate propune organizatorului competitiei sportive retragerea dreptului organizatorului de joc de a desfăsura jocuri sportive în arena respectivă, desfăsurarea jocurilor fără spectatori sau interzicerea accesului spectatorilor în anumite sectoare de tribună.

(5) Constatările comisiei sunt cuprinse într-un proces-verbal în care se consemnează neregulile constatate si termenele stabilite pentru remedierea acestora, precum si sanctiunile aplicabile în cazul neîndeplinirii acestor obligatii în termenele stabilite de comisie.

(6) În situatia în care au fost acordate termene pentru remedierea unor deficiente, după împlinirea acestora, comisia efectuează o nouă verificare pentru constatarea modului în care sarcinile trasate anterior au fost îndeplinite de către organizator, iar în cazul în care deficientele nu au fost remediate, se procedează conform prevederilor alin. (4).

(7) Un exemplar al procesului-verbal este înaintat comisiei judetene de actiune împotriva violentei în sport, respectiv a municipiului Bucuresti, care efectuează anual o analiză a respectării conditiilor de sigurantă a arenelor sportive în care se desfăsoară competitii si jocuri sportive si informează autoritătile publice locale cu privire la măsurile luate, însotite de propuneri pentru cresterea eficientei măsurilor de prevenire si combatere a faptelor antisociale săvârsite cu ocazia competitiilor si jocurilor sportive.

Art. 12. – (1) În vederea combaterii violentei în sport, toate structurile cu atributii în domeniul organizării si desfăsurării competitiilor si jocurilor sportive, precum si pe linia asigurării ordinii cu ocazia desfăsurării acestora stabilesc măsuri preventive în scopul informării si educării publicului spectator, promovării spiritului de fairplay si a modului civilizat de comportare.

(2) Federatiile sportive de specialitate si ligile profesioniste, sub directa îndrumare a Agentiei Nationale pentru Sport, împreună cu cluburile sportive si cu celelalte structuri cu atributii în domeniu initiază si desfăsoară campanii de informare si educare a populatiei cu privire la obligatiile care revin participantilor, riscurile la care se pot expune prin implicarea în actiuni de tulburare a ordinii în incinta arenelor sportive, precum si la sanctiunile aplicabile în cazul încălcării normelor stabilite pentru buna desfăsurare a competitiilor si jocurilor sportive.

(3) Jandarmeria Română sprijină, sub toate formele, actiunile preventive initiate de federatiile de specialitate si desfăsoară, împreună cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, campanii educative în unitătile de învătământ preuniversitar, în scopul dezvoltării, în rândul elevilor, a spiritului civic si a unui comportament prosocial.


CAPITOLUL III

Obligatiile societătilor specializate de protectie si pază si ale personalului propriu al organizatorului care asigură măsurile de ordine si sigurantă în incinta arenei sportive

Art. 13. – Serviciul de asigurare a ordinii si sigurantei în incinta arenelor sportive se prestează numai de către societătile specializate de protectie si pază care au prevăzut în regulamentul de organizare si functionare acest obiect de activitate.

Art. 14. – Prin servicii de asigurare a ordinii si sigurantei în incinta arenelor sportive se întelege:

a) verificarea documentelor de acces, precum si efectuarea controlului corporal preventiv si al bagajelor în dreptul punctelor de acces;

b) retinerea obiectelor si materialelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. r) si alin. (2) lit. b), pe care spectatorii încearcă să le introducă sau le-au introdus în arena sportivă;

c) depozitarea obiectelor si materialelor, retinute în conformitate cu prevederile lit. b), în locurile special amenajate de organizator, cu exceptia celor care constituie obiectul material al unor infractiuni sau contraventii, care se predau fortelor de ordine;

d) interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b) si predarea acestora fortelor de ordine;

e) realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

f) îndrumarea spectatorilor pentru ocuparea locurilor prevăzute pe documentele de acces;

g) interzicerea pătrunderii în suprafata de joc sau în zona vestiarelor si a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

h) evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă;

i) participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate si violentă, alături de fortele de ordine;

j) efectuarea altor măsuri consemnate în planul de actiune.

Art. 15. – (1) Personalul societătilor specializate de protectie si pază, cu atributii pe linia ordinii si sigurantei în incinta arenelor sportive, se compune din: agent control, agent de securitate-steward si sef de obiectiv.

(2) Personalului de ordine si sigurantă, pe lângă obligatiile prevăzute la art. 48 si 49 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare, îi revin si obligatiile stabilite prin planul de actiune.

(3) Avizarea si atestarea personalului cu atributii pe linia ordinii si sigurantei în incinta arenelor sportive se execută în aceleasi conditii prevăzute de lege pentru personalul de pază.

(4) Persoanele care execută activităti de asigurare a ordinii si sigurantei în incinta arenelor sportive trebuie să absolve un curs de calificare, cu durata minimă de 30 de ore, organizat de Jandarmeria Română sau de alte persoane juridice specializate.

(5) Cursurile de calificare se desfăsoară pe baza unei tematici specifice, stabilită de Jandarmeria Română si avizată de Agentia Natională pentru Sport, si se finalizează prin examinarea absolventilor de către o comisie din care fac parte reprezentanti ai jandarmeriei, ai directiilor judetene pentru sport si ai autoritătii publice care răspunde de ocuparea si formarea profesională.

Art. 16. – (1) În vederea îndeplinirii atributiilor legale, personalul societătilor specializate de protectie si pază poate fi dotat cu mijloace de apărare autorizate, pe care le poate folosi conform dispozitiilor legale.

(2) Dotarea personalului pentru fiecare activitate desfăsurată se stabileste prin planul de actiune, conform atributiilor fiecărui element de dispozitiv în parte.

(3) Personalul de ordine si sigurantă are obligatia de a purta, în timpul serviciului, peste uniformă o vestă de culoare distinctivă, fluorescentă, stabilită de comun acord cu organizatorul, cu inscriptia „ORDINE/STEWARD”, precum si ecusonul de identificare amplasat la vedere.

(4) Societătile specializate de protectie si pază, precum si personalul acestora beneficiază de drepturile legale si răspund civil, material, disciplinar, contraventional sau penal pentru modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale sau a atributiilor de serviciu, fiind obligate să respecte drepturile si libertătile cetătenilor.

Art. 17. – (1) Ordinea si siguranta în incinta arenei sportive, în cazul jocurilor cu grad scăzut de risc, poate fi asigurată de organizator prin personal propriu.

(2) Personalul propriu al organizatorului desfăsoară activitătile prevăzute la art. 14.

(3) Organizatorul răspunde pentru selectia, angajarea, nivelul de pregătire, echiparea si dotarea personalului propriu care execută măsurile de ordine si sigurantă.

(4) Pregătirea, dotarea si echiparea personalului propriu al organizatorului care asigură ordinea si siguranta în incinta arenelor sportive se fac în conditiile prevăzute la art. 15 si 16.

(5) Personalul propriu al organizatorului beneficiază de drepturile legale si răspunde civil, material, disciplinar, contraventional sau penal pentru modul de îndeplinire a atributiilor de serviciu, fiind obligat să respecte drepturile si libertătile cetătenilor.

   

                                                                                               CAPITOLUL IV

Obligatiile spectatorilor

Art. 18. – (1) Spectatorii sunt obligati să respecte cu strictete măsurile stabilite de organizatori si fortele de ordine, pe traseele de deplasare către/de la locurile de desfăsurare a competitiilor si jocurilor sportive, în apropierea si în interiorul bazelor sportive.

(2) La solicitarea fortelor de ordine sau a personalului de ordine si sigurantă, spectatorii au obligatia de a prezenta documentele de acces si, după caz, actele de identitate.

(3) Spectatorii au obligatia de a prezenta, la solicitarea fortelor de ordine sau a personalului de ordine si sigurantă, materialele de publicitate vizuală aflate asupra lor.

Art. 19. – (1) În incinta arenei sportive, spectatorii sunt obligati să respecte ordinea, siguranta si regulile stabilite de organizator.

(2) Spectatorului care refuză să se supună controlului corporal sumar si al bagajelor, efectuat de personalul de ordine si sigurantă, sau care săvârseste, înainte de a intra în arena sportivă ori în momentul intrării, fapte de natură penală sau contraventională în legătură cu competitia sau jocul sportiv respectiv nu i se permite accesul în arena sportivă.

Art. 20. – Spectatorilor le este interzis:

a) să pătrundă sau să încerce pătrunderea în incinta bazei sportive ori, după caz, a arenei sportive fără documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator;

b) să folosească, în scopul pătrunderii în incinta arenei sportive, documente de acces individualizate care nu le apartin si care, potrivit normelor stabilite de organizator, pot fi folosite doar de către titular;

c) să pătrundă în stare de ebrietate sau să consume băuturi alcoolice în arena sportivă;

d) să introducă sau să încerce introducerea de băuturi alcoolice în arena sportivă;

e) să introducă în arena sportivă inscriptii, embleme, pancarte, bannere, afise, steaguri sau alte suporturi ce contin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu continut obscen;

f) să refuze prezentarea documentelor de acces si, după caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificată a fortelor de ordine sau a personalului de ordine si sigurantă;

g) să refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv si al bagajelor de către fortele de ordine;

h) să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberării acestora la avertismentul verbal al reprezentantilor societătii specializate de protectie si pază sau al fortelor de ordine;

i) să arunce asupra celorlalti spectatori, asupra oficialilor sau a jucătorilor, asupra fortelor de ordine sau a personalului de ordine si sigurantă, asupra bunurilor mobile si imobile aflate în incinta bazei sportive, precum si în directia suprafetei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substante corozive ori care murdăresc;

j) să escaladeze gardurile care delimitează spatiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor;

k) să se catere pe gardul care delimitează spatiul de joc de tribună;

l) să pătrundă pe suprafata de joc, cu exceptia cazurilor de fortă majoră;

m) să săvârsească fapte, acte sau gesturi obscene, să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum si amenintări cu acte de violentă împotriva celorlalti spectatori, oficiali, jucători sau a bunurilor acestora;

n) să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa fortelor de ordine sau a personalului de ordine si sigurantă;

o) să ameninte cu acte de violentă fortele de ordine sau personalul de ordine si sigurantă;

p) să îsi ascundă fata cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intentia de a împiedica identificarea;

r) să scrie sau să deseneze pe peretii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate în baza sportivă sau în arena sportivă;

s) să dezlipească sau să distrugă reclamele, anunturile si afisele expuse de organizator în incinta bazei sau a arenei sportive, precum si să deterioreze, să ridice sau să mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului în arenă, sau a celor care semnalează existenta unui pericol pentru viata persoanelor;

s) să ridice sau să mute, fără drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de către fortele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribună ori peluză, pentru separarea grupurilor de suporteri si a terenului de joc de tribună, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar;

t) să amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afisele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizuală în alte locuri decât cele stabilite de organizator;

t) să nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor în incinta arenei sportive;

u) să nu respecte măsurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul fortelor de ordine, în cazul producerii unor catastrofe, calamităti naturale sau al altor pericole;

v) să refuze părăsirea imediată a arenei sportive, dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine si sigurantă sau de către fortele de ordine.

CAPITOLUL V

Contraventii si infractiuni

Art. 21. – Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contraventională sau penală.

Art. 22. – Săvârsirea, de către spectatori sau de către oficiali, în incinta bazei sau a arenei sportive, a faptelor prevăzute la art. 20 constituie contraventii, dacă nu s-au produs vătămări ale integritătii corporale sau ale sănătătii ori pagube materiale, si se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 80 lei la 200 lei sau prestarea a 50-100 ore de activităti în folosul comunitătii, faptele prevăzute la art. 20 lit. a), b), h), r), s) si t);

b) cu amendă de la 150 lei la 400 lei sau prestarea a 70-120 ore de activităti în folosul comunitătii, faptele prevăzute la art. 20 lit. g), k), m), n) si t);

c) cu amendă de la 250 lei la 750 lei sau prestarea a 100-150 ore de activităti în folosul comunitătii, precum si cu sanctiunea contraventională complementară de interzicere a accesului la competitiile si jocurile sportive de genul celor la care acestia au săvârsit fapta pe o perioadă de 6 luni, faptele prevăzute la art. 20 lit. c), d), e), f), j), o), u) si v);

d) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 ore de activităti în folosul comunitătii, precum si cu sanctiunea contraventională complementară de interzicere a accesului la competitiile si jocurile sportive de genul celor la care acestia au săvârsit fapta pe o perioadă de un an, faptele prevăzute la art. 20 lit. i), p) si s);

e) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei sau prestarea a 150-300 ore de activităti în folosul comunitătii, precum si cu sanctiunea contraventională complementară de interzicere a accesului la competitiile si jocurile sportive de genul celor la care acestia au săvârsit fapta pe o perioadă de 2 ani, fapta prevăzută la art. 20 lit. l).

Art. 23. – În cazul contraventiilor prevăzute la art. 2 pct. 2, 4, 25, 26 si 33 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, săvârsite de către suporteri înainte si după desfăsurarea competitiei sau jocului sportiv, în afara bazei sportive, care au legătură cu competitia sau jocul în cauză, pe lângă sanctiunea principală stabilită de actul normativ, agentul constatator aplică si sanctiunea contraventională complementară de interzicere a accesului la competitiile si jocurile sportive de genul celor la care acestia au săvârsit faptele, după cum urmează:

a) pe o perioadă de 6 luni, pentru faptele prevăzute de pct. 25 si 33:

b) pe o perioadă de 1 an, pentru faptele prevăzute de pct. 2, 4 si 26;

Art. 24. – Incitarea în public sau prin mass-media la acte de violentă, în legătură cu competitia sau jocul sportiv, de către conducătorii de cluburi, oficiali sau sportivi se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.

Art. 25. – (1) Cumpărarea în scop de revânzare a biletelor sau a oricăror documente de acces la competitii si jocuri sportive, precum si vânzarea acestora la suprapret constituie contraventie si se pedepseste cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

(2) Biletele sau celelalte documente de acces, care fac obiectul contraventiei, se confiscă si se returnează organizatorului după desfăsurarea competitiei sau a jocului sportiv pentru care acestea au fost emise.

Art. 26. – (1) Săvârsirea de către organizator a următoarelor fapte constituie contraventie si se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei nerespectarea oricăreia dintre obligatiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), j), l), m), n), o), p), s), s), v), x) si la art. 10 alin. (2) lit. a), c), d),

h), i), j) si k);

b) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea oricăreia dintre obligatiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), t) si la art. 10 alin. (2) lit. e), f) si l);

c) cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei si suspendarea pe o perioadă de la o lună la 6 luni a dreptului de a organiza competitii sau jocuri sportive pe teren propriu nerespectarea oricăreia dintre obligatiile prevăzute la la art. 10 alin. (1) lit. e), i), k), r), t) si art. 10 alin. (2) lit. b) si g).

(2) Suspendarea dreptului de a organiza competitii si jocuri sportive se dispune de federatia de specialitate, la propunerea organului constatator.

Art. 27. – (1) Nerespectarea de către personalul de ordine si sigurantă, în incinta arenelor sportive, a obligatiilor prevăzute în planurile de actiune constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

(2) Dispozitiile Legii nr. 333/2003, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la răspunderile si sanctiunile prevăzute în sarcina societătilor specializate de protectie si pază si a personalului acestora sunt aplicabile si în cazul prestării serviciilor de ordine si sigurantă în incinta arenelor sportive.

Art. 28. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către politisti si jandarmi.

Art. 29. – În cazul săvârsirii contraventiilor prevăzute în prezenta lege contravenientul poate achita, în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 30. – Contraventiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 31. – (1) Fapta unei persoane, căreia i s-a interzis accesul la unele competitii sau jocuri sportive, de a se afla în arena sportivă unde se desfăsoară o competitie sau un joc sportiv de genul celor pentru care s-a dispus interdictia constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit sau inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive, pe o perioadă de la unu la 2 ani, care se adaugă la perioada pentru care s-a dispus initial măsura.

Art. 32. – (1) Opunerea cu violentă fată de personalul de ordine si sigurantă sau fată de fortele de ordine ori împiedicarea acestora de a-si exercita atributiile specifice, cu ocazia desfăsurării unei competitii sau a unui joc sportiv, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infractiune mai gravă.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit sau inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.

Art. 33. – (1) Portul sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive cutit, pumnal, sis, box, castet ori alte asemenea obiecte, fabricate sau confectionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum si a dispozitivelor pentru socuri electrice constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 11 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit sau inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

Art. 34. – (1) Detinerea sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive substantele iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant ori alte asemenea materiale, substante sau obiecte constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 60/1991, republicată, dacă fapta nu constituie o infractiune mai gravă.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit sau inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

Art. 35. – (1) Încercarea de a introduce, detinerea sau folosirea în incinta arenei sportive a obiectelor artizanale si de distractie, pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II – IV, T.1, T.2, precum si a artificiilor din categoria „obiecte zburătoare luminoase” si a pocnitorilor din clasa I constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 31 alin. (21) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit sau inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

(3) Încercarea de a introduce, detinerea sau folosirea în incinta arenei sportive a materiilor explozive sau incendiare constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.

Art. 36. – (1) Utilizarea în arena sportivă a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe, răspândirea ori detinerea, în vederea răspândirii, de asemenea simboluri în arena sportivă constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârsirea unor infractiuni contra păcii si omenirii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit sau inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani. (3) Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârsirea unei infractiuni contra păcii si omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe prin propagandă, săvârsită prin orice mijloace în incinta arenei sportive, constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) se poate dispune fată de învinuit sau inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

Art. 37. – (1) Lovirea sau orice acte de violentă cauzatoare de suferinte fizice, săvârsite în incinta arenei sportive, asupra unui alt spectator, care au pricinuit o vătămare ce nu necesită îngrijiri medicale sau necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

(3) Fapta săvârsită în incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vătămare a integritătii corporale sau a sănătătii acestuia, care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.

(5) Fapta săvârsită în incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vătămare a integritătii corporale sau a sănătătii acestuia, care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile ori dacă a produs vreuna dintre următoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, încetarea functionării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, slutirea, avortul sau punerea în primejdie a vietii persoanei, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(6) În cazul prevăzut la alin. (5) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 3 ani la 5 ani.

(7) În situatia săvârsirii faptelor de mai sus asupra unui oficial, a unui sportiv sau asupra unui reprezentant al personalului de ordine si sigurantă, limita maximă a măsurii de sigurantă se majorează cu un an.

Art. 38. – (1) Uciderea unei persoane în arena sportivă ori a unui spectator constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit sau inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la 6 ani la 10 ani.

Art. 39. – (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare a scaunelor sau a altor elemente de mobilier, a instalatiilor de orice fel, a amenajărilor interioare, a cablajului electric, a echipamentelor si instalatiilor de telecomunicatii sau de supraveghere video din incinta arenei sportive, precum si distrugerea, deteriorarea sau degradarea imobilelor din incinta bazei sportive constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

(3) Dacă distrugerea a fost săvârsită asupra unui bun apartinând fortelor de ordine sau asupra personalului de ordine si sigurantă, instanta de judecată poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.

Art. 40. – (1) Portul de armă, fără drept, în incinta arenei sportive constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 3 ani la 5 ani.

Art. 41. – (1) Manifestările săvârsite în arena sportivă prin care se exprimă dispret pentru însemnele României sau pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autoritătile constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

Art. 42. – (1) Fapta spectatorului care săvârseste în incinta arenei sportive acte sau gesturi, proferează cuvinte ori expresii sau se dedă la orice alte manifestări prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal ori se tulbură în alt mod ordinea publică constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

(3) În cazul în care prin fapta săvârsită se tulbură grav ordinea publică în incinta arenei sportive, se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.

Art. 43. – (1) Participarea la o încăierare între mai multi suporteri în incinta arenei sportive constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

(3) În cazul în care, în cursul încăierării, s-a cauzat o vătămare a integritătii corporale sau a sănătătii unei persoane, se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.

Art. 44. – (1) Măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive poate fi dispusă si în cazul infractiunilor prevăzute la art. 32, 33, 35–39 si 41–43, săvârsite de către spectatori înainte si după desfăsurarea competitiei ori jocului sportiv în afara arenei sportive, pe timpul afluirii/defluirii către/de la aceasta, precum si al infractiunilor săvârsite de către spectatori pe timpul deplasării organizate, în grup, către/de la localitatea unde se desfăsoară competitia sau jocul sportiv ori pentru infractiunile săvârsite în legătură cu o competitie sau un joc sportiv.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), perioadele pentru care se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive sunt cele stabilite pentru fiecare infractiune în parte.

Art. 45. – (1) Amenintarea săvârsită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă împotriva unui reprezentant al fortelor de ordine, lovirea sau orice alte acte de violentă, vătămarea corporală sau vătămarea corporală gravă a acestuia, dacă acesta se află în exercitiul functiunii pe timpul asigurării ordinii publice cu ocazia desfăsurării unei competitii sau a unui joc sportiv ori pe timpul interventiei pentru restabilirea ordinii publice în astfel de situatii sau pentru fapte îndeplinite în exercitiul functiunii, anterior prezentate, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive o perioadă de la 2 ani la 6 ani.

(3) Aceeasi măsură de sigurantă poate fi dispusă si împotriva celor care săvârsesc infractiunile prevăzute la art. 180-182, art. 189 si 193 din Codul penal împotriva sotului, copiilor sau părintilor unui reprezentant al fortelor de ordine, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru actele ori faptele îndeplinite în exercitiul functiunii, în situatiile prezentate la alin. (1).

Art. 46. – Constatarea infractiunilor prevăzute în prezenta lege se face de către jandarmi si politisti.

                                                                                                CAPITOLUL VI

                                                                Interzicerea accesului la competitii sau la jocuri sportive

Art. 47. – (1) În cazul săvârsirii contraventiilor prevăzute la art. 22 lit. c), d) si e), precum si la art. 23, agentul constatator aplică în sarcina contravenientului sanctiunea contraventională complementară de interzicere a accesului la competitiile sportive de genul celor la care acesta a săvârsit contraventia.

(2) Sanctiunea contraventională complementară se consemnează de către agentul constatator în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, alături de sanctiunea contraventională principală aplicată.

(3) Împotriva procesului-verbal prevăzut la alin. (2) contravenientul poate face plângere.

(4) Plângerea îndreptată împotriva procesului-verbal nu suspendă executarea sanctiunii complementare.

(5) La cererea petentului, instanta de judecată învestită cu solutionarea plângerii poate dispune, prin încheiere, suspendarea executării sanctiunii contraventionale complementare.

Art. 48. – (1) În cazul în care o persoană, cu ocazia desfăsurării unei competitii sau a unui joc sportiv ori în legătură cu acesta, a săvârsit o faptă prevăzută de legea penală, conform art. 31-45, pentru a preîntâmpina comiterea unor asemenea fapte în viitor, se poate lua fată de aceasta măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sportive de genul celor la care fapta a fost săvârsită.

(2) Măsura este luată de instantă chiar si în conditiile în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă.

(3) Măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sportive poate fi luată în mod provizoriu de procuror, în cursul urmăririi penale, sau de instantă, în cursul judecătii.

Art. 49. – (1) În cazul în care procurorul, după începerea urmăririi penale, consideră că este necesară aplicarea măsurii de sigurantă a interzicerii accesului la competitii sportive, va lua această măsură în mod provizoriu, prin ordonantă.

(2) În cursul urmăririi penale măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitii sportive poate fi dispusă provizoriu, pe o durată de cel mult 180 de zile.

(3) Ordonanta prevăzută la alin. (1) trebuie să precizeze genul competitiilor si jocurilor sportive la care îi este interzis învinuitului sau inculpatului să participe si perioada în care îi este interzisă participarea.

(4) Împotriva ordonantei procurorului prin care se dispune luarea măsurii interzicerii accesului la competitii sportive învinuitul sau inculpatul poate face plângere, în termen de 3 zile de la luarea măsurii, la instanta competentă să judece cauza în primă instantă. Instanta se pronuntă asupra plângerii printr-o încheiere, care nu este supusă niciunei căi de atac.

(5) Instanta dispune asupra mentinerii sau revocării măsurii de sigurantă, prin încheiere, cu citarea învinuitului ori inculpatului, prezenta procurorului fiind obligatorie. Lipsa învinuitului sau a inculpatului legal citat nu împiedică efectuarea judecătii.

(6) Când constată că măsura este ilegală sau nu este justificată, instanta dispune revocarea ei.

(7) Plângerea învinuitului sau a inculpatului împotriva ordonantei procurorului prin care s-a dispus luarea măsurii de sigurantă nu este suspensivă de executare.

(8) Dosarul se restituie procurorului în termen de 24 ore de la solutionarea plângerii.

Art. 50. – (1) În cazul în care instanta, în cursul judecătii, consideră că este necesară aplicarea măsurii de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sportive, va lua această măsură în mod provizoriu.

(2) Instanta dispune asupra aplicării măsurii de sigurantă, prin încheiere, cu citarea inculpatului, prezenta procurorului fiind obligatorie. Lipsa inculpatului legal citat nu împiedică efectuarea judecătii.

(3) Încheierea trebuie să precizeze genul competitiilor si jocurilor sportive la care îi este interzis inculpatului să participe si perioada în care îi este interzisă participarea.

(4) Încheierea poate fi atacată odată cu fondul cauzei.

Art. 51. – (1) Dacă în cursul urmăririi penale procurorul dispune scoaterea de sub urmărire penală în conditiile art. 11 pct. 1 lit. b) si art. 10 alin. (1) lit. b1) din Codul de procedură penală sau încetarea urmăririi penale în conditiile art. 11 pct. 1 lit. c) si art. 10 alin. (1) lit. f), g), h) si i1) din Codul de procedură penală, dosarul se înaintează instantei competente să judece cauza în primă instantă, pentru a se pronunta cu privire la aplicarea, mentinerea sau revocarea măsurii de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sportive.

(2) Dispozitiile art. 50 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

(3) Sentinta instantei poate fi atacată cu recurs, în termen de 3 zile de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsă. Dosarul va fi înaintat instantei de recurs în termen de două zile. Dispozitiile art. 50 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

(4) După solutionarea recursului, dosarul se restituie procurorului competent în termen de cel mult două zile de la solutionare.

Art. 52. – (1) Prin hotărârea care solutionează fondul cauzei instanta este obligată să se pronunte si asupra aplicării măsurii de sigurantă, precum si asupra duratei acesteia, precizând, totodată, genul competitiilor si jocurilor sportive la care îi este interzis făptuitorului să participe.

(2) Hotărârea este supusă căilor de atac, potrivit dreptului comun.

Art. 53. – (1) Împotriva măsurii de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sportive, luată în mod provizoriu, se poate face cerere de revocare, dacă au dispărut motivele care au dus la luarea acesteia. Cererea se introduce, după caz, la instanta competentă să judece cauza în fond sau la instanta învestită cu solutionarea cauzei. Dispozitiile art. 50 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

(2) Încheierea instantei nu este supusă niciunei căi de atac. Dacă cererea a fost respinsă, o nouă cerere se poate face după cel putin două luni de la respingerea cererii anterioare.

(3) Împotriva măsurii de sigurantă definitive a interzicerii accesului la competitiile sportive se poate face cerere de revocare, dacă au dispărut motivele care au dus la luarea acesteia. Cererea se introduce, după caz, la instanta competentă să judece cauza în fond. Dispozitiile art. 50 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

(4) Hotărârea instantei nu este supusă niciunei căi de atac.

Dacă cererea a fost respinsă, o nouă cerere se poate face după cel putin două luni de la respingerea cererii anterioare.

Art. 54. – Interzicerea accesului sau participării la unele competitii ori jocuri sportive, indiferent dacă a fost dispusă sub forma unei măsuri de sigurantă sau sub forma unei sanctiuni contraventionale complementare, se aplică atât competitiilor si jocurilor sportive desfăsurate în tară, cât si celor desfăsurate în străinătate.

Art. 55. – (1) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prin punctul national de informare pentru manifestări sportive, constituie, în conditiile legii, baza de date cu persoanele sanctionate pentru faptele săvârsite în legătură cu competitiile si jocurile sportive.

(2) După declararea competitiilor si jocurilor sportive, unitatea de jandarmi competentă teritorial comunică organizatorilor competitiei sau jocului sportiv datele de identitate ale persoanelor cărora le-a fost interzis accesul la competitia sau jocul sportiv.

Art. 56. – În cazul jocurilor sportive cu caracter international, desfăsurate în străinătate, cluburile, prin intermediul responsabililor de ordine si sigurantă, înstiintează unitatea de jandarmi competentă teritorial despre intentia oricăror persoane, împotriva cărora s-a dispus măsura interzicerii accesului, de a se deplasa în tara unde are loc jocul sau competitia sportivă în cauză.

Art. 57. – În situatia în care există indicii că persoane împotriva cărora s-a dispus măsura interzicerii accesului intentionează să participe la o competitie sau joc sportiv în afara granitelor tării, punctul national de informare pentru manifestări sportive comunică datele de identificare ale acestora organismelor de aplicare a legii din tara unde urmează să se desfăsoare jocul sportiv.

Art. 58. – (1) În situatia organizării unei competitii sau a unui joc sportiv international, punctul national de informare pentru manifestări sportive solicită organismelor de aplicare a legii din tara de origine a spectatorilor străini comunicarea de date si informatii cu privire la spectatorii care prezintă risc sau fată de care s-a dispus măsura interzicerii participării la competitii ori jocuri sportive.

(2) În situatia în care un organizator român organizează o competitie sau un joc sportiv international si primeste, prin intermediul ofiterului de informare, date despre intentia unor spectatori străini de a participa la competitia ori jocul sportiv în cauză, fată de care organismele de aplicare a legii din tara de origine au dispus măsura interzicerii accesului acestora la astfel de competitii sau jocuri sportive, are dreptul, ca măsură administrativă, să nu le permită accesul.

                                                                                                        CAPITOLUL VII

                                                                                            Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 59. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, federatiile si ligile sportive de specialitate vor proceda la modificarea si completarea în mod corespunzător a regulamentelor proprii de organizare si functionare.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), Agentia Natională pentru Sport va emite ordine pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 10 alin. (3).

Art. 60. – Dispozitiile art. 10 alin. (1) lit. h) se aplică în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 61. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea si combaterea violentei în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 299/2006, precum si orice alte dispozitii contrare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 4.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: